Warunki gwarancji

Zakłady Eksploatacji Kruszywa W. Durał – Sprzedający, udziela Kupującemu gwarancji na jakość sprzedawanych wyrobów i ich zgodność z dokumentami wydania kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm – norma PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”, krawężniki i obrzeża – norma PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań:, płytki chodnikowe – norma PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”.

1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez sprzedającego wynosi 2 lata.

2. Kupujący nabywa prawa do gwarancji po dokonaniu pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.

3. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu materiału.

4. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona albo niosłaby ze sobą znaczne koszty, a wada towaru nie ma istotnego wpływu na jego przydatność dla Kupującego, Sprzedający może obniżyć cenę wyrobu.

5. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu,  Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania  się z wbudowaniem  wyrobu do czasu poinformowania Sprzedającego – przez złożenie  pisemnej reklamacji. Jeżeli  Kupujący wbudował wyrób z wcześniej  stwierdzonymi wadami, sprzedający nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.

6. Kupujący traci uprawnienia z tyt. gwarancji za wady fizyczne wyrobu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o wadzie w ciągu 7 dni od chwili jej wykrycia.

7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów lub bezpośrednio w dziale sprzedaży Sprzedającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma reklamującego.  W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, warunki jej usunięcia zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem.

8. Nie podlegają gwarancji  a dopuszczone przez dokumenty odniesienia:

 • odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu,
 • wykwity wapniowe w postaci białego nalotu oraz efekty tłustych plam na powierzchni,
 • straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów,
 • odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem  produkcyjnym oraz naturalną zmiennością surowców.

9. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia wyrobów powstałe w wyniku:

 • użycia w sposób niewłaściwy narzędzi i sprzętu przy układaniu i pielęgnacji nawierzchni,
 • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
 • niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń ,
 • niezgodnego  z zasadami sztuki budowlanej montażu  zakupionych wyrobów,
 • niewłaściwego  użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,
 • zabrudzenia powierzchni wyrobów zaprawą wapienną, betonem lub farbami,
 • niewłaściwego składowania lub transportu  wyrobów,

10. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:

 • oryginału faktury zakupu wyrobów,
 • dokumentów WZ w oryginale,

11. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (DZ.U.Z 2002 r Nr 141 poz. 1146).

Informacje uzupełniające

1. Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią.

2. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2  układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki. Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm do 5 mm,

3. Wykonanie badania wyrobów przez jakąkolwiek  jednostkę sprawdzającą jakość bez udziału zainteresowanych stron nie stanowi podstawy do zgłoszenia reklamacji przez kupującego.

Ewentualne spory z tyt. udzielonej gwarancji mogą być rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w miejscu zgodnym dla siedziby Zakłady Eksploatacji Kruszywa W. Durał.